àsǝ̀sěrcfàsǝ̀sêmɩ́sǝ́kpómǝ̀kpônasticot ou chenille qui mange les feuilles des arbres; verAsǝse wɛ atǝrɔ haatǝ ka lu ka tǝn.Les chenilles aiment beaucoup les feuilles de baobab.