cǝ́fálvar.indét.calfancǝfalǝncǝfalɩcǝfalɔcǝfalpǝcǝfalʋcǝfamcǝfampacǝfampǝcǝfancǝfasǝcǝfatǝkʋ́fâl1cfcǝ́fáɖǝ̂cǝ́pǝ́nhùlkpǝ̌rkʋ́fâl2tàmtèm2tɛ̀sǝ̌adjnouveauA na yal cǝfalʋ n'a tɩɩ yal cǝpǝnʋ. (Wʋtǝkpɨso)Quand on voit une nouvelle femme on sous-estime l'ancienne. (Proverbe)