tı̀var.indét.tu2cfhàrkònɖǝ̌var.indét. dekı̀nɖɨ̀2lɛ̀lsɛ́wùrvt B2traı̂nerA ti wǝn k'atɛ.On a traı̂né la chèvre par terre.?A ti karʋ kʋ ti kʋ rʋntɩ. (Wʋtǝkpɨso)Si on traı̂ne un arbuste karʋ il traı̂ne les autres. (Proverbe)ɩ ti ɩ nɔ n'atɛ3forme compl. indét.nieralɩsǝ ti atɛforme compl. indét.enfant rampeN nɔɔn mǝ kɔɔ walʋ, ma ci-na yo, mǝ ti atiu.Ma soeur aı̂née marchait, j'étais un enfant qui rampait seulement.ɖǝm tiforme compl. indét.serpent rampeti litɨ rɛɛ2forme compl. indét.ramperti-ɩ tɨtɨmforme compl. indét.arracher, enlever, défricherti maɖǝ ka cela tɛɛforme compl. indét.se brosser les dentsti yǝr suur taaforme compl. indét.frotterMǝ ti maɖǝ ka mǝ cela tɛɛ.Je frotte les dents avec le cuir à dents.