nɛ̀sǝ̌var.indét.nǝsǝñʋsǝ1cfnǝ̀sǝ̀ñʋsǝ4vt B1corriger, redresserƖ nɛsʋ ɩ tɛ.Il se redresse.Ɩ nɛsʋ raaʋ.Il redresse le bois.Ɩ nɛsǝ yo.Il corrige l'enfant.nɛsǝ wʋntǝ (litɨ)forme compl. indét.expulser