kɨ́ɖɨ́cfci nampe2forme compl. indét. denàmpěkpǝ̌rkpǝ̌rmùlñǝlforme compl. indét. deñǝ̀lpàasǝ̌pàasǝ̌pǝ̀tǝ̌rtámlǝ́ntàsǝ̌tǝl yǝr rɛɛforme compl. indét. detǝ́ltémtèm2tɛ̀sǝ̌yèɖǝ̌yǝ̀ʋvt H11commencer on s'attend un deuxième acte qui suitƖ kɨɖɨ tǝmǝr.Il a commencé le travail.Ɩ kɨɖɨ na-m.Il a commencé avec moi.2accuser, provoquerƖ kɨɖɨ yo.Il a accusé l'enfant.Ɩ kɨɖɨ-m.Il m'a provoqué.