càlàcàlàvar.indét.cɛ̀làcɛ̀là1cfcɛ̀làcɛ̀là2idéol'un après l'autreSinima yaa, telefisɔn, a na alɛmǝn ka ñɩ rɛ calacala.A la télévision ou au cinéma les images se succèdent.