àyéŋkávar.indét.àyéŋkáncfàlɛ́lʋ́àlʋ̀á lêmàlʋ́kǝ̂rvar.indét. deàlʋ̀kʋ̀lʋ́kǝ̂ràrǝ̀ŋkʋ̀àtɛ́ɖâàwúlâcúkútúhánɖǝ̂hàtǝ̌rkɔ́ɔrʋ́kpàmɖǝ̂kpánʋ́lɛ̂llɛ́lǝ̂mlɛ̀lɛ̂2pǝ̀pɩ̀msǝ́lǝ̂msǝ́lǝ̂msǝ̀lhɛ̌sǝ́lmɔ́sǝ̀lpǝ̀mwúlwùrmɨ̂rneau qu'on décante de la bièreA ci s'a sa sǝlǝm ka wontǝ na, a yǝʋ-pǝ pǝ sal fɛ n'a cir ayeŋka.Avant de préparer la bière, on la laisse se reposer et on enlève la partie claire.