àkǝ́rá màânvar.indét.àŋkárá màân1cfàŋkárá màân2nriz d'Accra (Ghana), court grain