káká1Ewecfkɔ́hǝ̂nadv1depuisHal kaka na ɩ talʋ mpǝ ɩ takǝ sɛɛ yǝr.Depuis son arrivée il y a très longtemps, il n'a salué personne.2continuellement, jusqu'àTun nɩɩ kaka n'ʋ rɛ n'ʋ hom.La pluie tombe jusqu'au matin.3à partir de (cet endroit)