àkàrǝ̀nhʋ́var.indét.àkàrsɛ́mânàkàrsɛ́mɔ̂tı́sɛ́m1cfàhámfɛ̌ɛràkàrǝ̀nsárʋ́àkàrmásǝ́hʋ́ntǝ̂àkàrmɔ̂àsápǝ̂rhámfɛ̌ɛr2hı̀ɖǔtı́sɛ́mɔ́tı́unkʋ, ñɩfourmi rougeHilɨncasǝ rɛɛ-ɔna, a na akarǝnhǝn.C'est sur les arbres hilɨncasǝ qu'on trouve les fourmis rouges.