ɖı̀2var.indét.ɖu4cfɖǝ̀wârrɖu9kpàsǝ̌kpɛ̀kpɛ̀sǝ̌sɛ́wàawàawàayàayàavtB2semerMǝ hara n'ʋ kpǝr, mǝ ci riɖa sɛ wa kan wa ri mǝla.J'ai terminé le labour et je cherche des semeurs pour les semailles.