ñǝ̀mɔ́var.indét.n nɩ yacfǹ ñɩ̀ yàconjou bien, peut-êtreÑǝmɔ, ɩ kɔn kɔhǝn, sa mǝtǝ ka lɛlɛ.Peut-être il arrive, prépare vite la pâte.