ñǝ́sǝ́ñɔ́sǝ̂rvar.indét.ɩsǝñɔŋsǝrñǝsǝñɔsacfñǝ́sǝ́pı́r1nɖǝ, yahonte de mangerA yaa-ɩ s'ɩ tʋ mǝtǝ n'ɩ lakǝ ñǝsǝñɔsǝr.On l'appelle pour manger la pâte et il a honte.