mɨ̀nɖɨ̀cfcǝ̀ɖǝ̌cǝ̀nɖǝ̌cǝ̀nɖǝ̌mǝlforme compl. indét. demǝ̌lmɩ̀sǝ̀pátǝ́2pátǝ́2pátǝ́2wátǝ́2yʋ́kǝ́vt B1couperƖ mɨnɖɨ-m sɛtɔ.Il m'a coupé un petit morceau de viande.mɨnɖɨ tǝntɛntǝforme compl. indét.divulguer ou dire des secretsƖ mɨnɖɨ-m tǝntɛntǝ.Il m'a dit des secrets.