cámǎrvar.indét.cámpǝ̌rcfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámpǎrcámpěcáŋkpárʋ̌cáŋkpásɩ̀sǝ̂càtɔ̀cɛ́yáɖǝ̂hʋ́nɖʋ́2kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂lɨ̀lsɨ̀nâa2sɨ̀msùtɨ̀rwórǝ́ŋkʋ̂wúlyàa2yáɖǝ̂n1coq ou pouleCamar lakǝ lɛn ka rɨsun taa. (Wʋtǝkpɨso)C'est dans la marmite que la poule devient maligne. (Proverbe)2cinquantekurtɨ camarforme compl. indét.poule cherchée pour le mariagecami tʋ sɛ kʋ koforme compl. indét.tôt le matin (au moment que le coq chante)