àlàkǝ̀tɩ̂var.indét.àlàkǝ̀kpɛ̀ntʋ̌2alǝŋkaɖǝlàkǝ̌r2cfàlàkǝ̌rlàkǝ̌r3nɩ, wale plus grand criquet qui est gros et court, sauterelle