àyàsàcfñǝ́mpákàtà1ñǝ́mpákàtà2var.indét. deñǝ́mpǝnátàrâñǝ́mpáyàsâñǝmpǝnataravar.indét. deñǝmpatarancarrefour, intersections des ruesLema kɔrʋ taa hǝn, yapaya akata wɛ rinan tǝn, nɩ yapaya akata ayasa wɛ rinan tǝn.A Lomé, les intersections sont partout et les carrefours.