àcàsàvar.indét.àcǝ̀sàcfàcǝ́célʋ̂àfɨ́tɨ́ñɩ̀rʋ̌àñǝ́nfɛ̂ʋàtǝ̀rɔ̀àtǝ̀rtɨ́pı́rcáhárʋ̂càkǝ́ŋkpáɖǝ̂háarʋ́kàŋkàmɔ̌3kpètɛ̀tǝ̂mǝ́ntɩ́ɖǝ́nàtɛ̂sáwásǝ̂var.indét. desɛ́wásǝ̂wáhɛ́ltǝ̂wɔ́tǝ́kpı́súwɛ́tɛ́nɖǝ̂nles herbes qu'on arrache dans un champ juste avant de le cultiver?N ci s'n hɛ sɩʋ cǝfalʋ, ʋ mɔna s'n casǝ acasa.Si tu veux faire un nouveau champ, il faut le désherber.