mǝ̀lmǝ́lǝ̂m3var.indét.àcámǝ́lǝ̂m3cámǝ́lǝ̂m3nroséeTun kɔn kʋ kpa wontǝ na, mǝlmǝlǝm pɩ-na tʋtǝ.Au moment où la pluie s'arrête, c'est la rosée qui fait mûrir les plantes.