wɛ́var.indét.wɛan1cfɖǝ̀káràhùsɨ̀kásǝ́wɛ́kʋ́2indicatif présentwɛ́kʋ́2vt H3céderWɛ-m yapar, awɔr, ñǝmpʋ.Cède-moi la place.ɩ wɛ n'ɩ lakǝ tǝmǝrforme compl. indét.continuer, s'obstiner?A siru s'ɩ ra wal n'ɩ wɛkʋ n'ɩ walʋ.Si on lui dit de ne pas aller, il continue à se préparer à aller.