hǝ̌lvar.indét.hɩlcfàwɔ̀nmàʋmàʋnàtǝ̀wàawàawóntǝ̂yǝ̀ʋvt B11damerƖ hǝl ɩ tɔn.Il a damé sa cour.2goudronnerA hǝl awɔn.On a goudronné.3taperƖ hǝl mɛl ka wontǝ.Il a tapé le voleur.