hámɩ̀hámɩ̀var.indét.hamɩ hamɩtɛntɛ1cfàpǝ̀sàpǝ́sâkútérkútérkʋɖǝmtǝvar.indét. dekʋ́ɖǝ́mtɛ̀ntɛ̀2advdifférent, à partMǝ na yǝra ka hamɩhamɩ, nɛmpar-ɔ cǝlɔlwa, nɛmpar-ɔ cɨtulwa.J'ai vu des gens différents, quelques-uns de haute taille, quelques-uns petits.