ɖǝ̀kpɛ̀ɛvar.indét.ɖǝkpaɖǝpɛɛ1cfàcàhûɖǝ̀páaɖǝ̀pǝ́tǝ́(pǝ́tǝ́)sı̀rwʋ̀r2idéo1régulièrementƖ kɔn ayʋkǝn tǝn ɖǝkpɛ ka ɩ tǝmǝr taa.Il vient régulièrement à son travail.2brusquement, forcément, immédiatement, simultanément, au même momentWa rʋkʋn ɖǝman nin wa kan ɖǝkpɛɛ.Ils se tenaient les mains, et sont venus au même moment.