nâa2cfàñɨ́ŋkpɔ́ɖǝ́àñɨ̀ŋkpɨ̀mɔ̌cámǎrkánámɩ́lɨ̀lsɨ̀nàfàɖǝ́nàfàlû2nàlʋ̀kʋ̀1nànʋ̀ʋ̂rsɨ̀mtǝ̀rɔ̌túnɖɨ̂wúlncent francs CFAnaa kʋɖǝmforme compl. indét.100 francs CFA, 100 francs, cent francsnaan nɩɩlforme compl. indét.200 francs CFA Ʋ ʋ ʋ́ ʋ̂ ʋ̀ ʋ̌ ç Ɖ ɖ ḿ m̂ m̀ ń n̂ ǹ ŋ Ŋ ñ Ñ (Wʋtǝkpɨso) (Proverb) (Proverbe)