yǝ̀ʋvar.indét.yelyǝl1cfcàrci nampe2forme compl. indét. denàmpěhǝ̌lkɨ́ɖɨ́kɨ̀sɨ̀kpǝ̌rkúl2làʋmàʋmàʋmɛ̀lñàkǝ̀nàtǝ̀pàasǝ̌sʋ̀tǝ̀pàrʋ̌tésǝ́tɨ́sɨ́wàawárǝ́nwóntǝ̂yǝ́kǝ̂indicatif présentyǝ́kǝ̂vt B4laisser, abandonnerƖ yǝʋ yo ka ka kʋɖǝmɔ.Il a laissé l'enfant seul.N ñe lem s'n ɖa yǝʋ ayǝpǝ.Tu bois de l'eau de temps en temps (continuellement).Mǝ kaa sɛ mǝ yǝʋ-mɩ.Je vais mourir.Ɩ yǝʋ mʋya.Il est mort.yǝkǝn ɖǝmanforme compl. indét.laisser les uns les autresyǝr takǝ ɩ yǝʋ2forme compl. indét.faire en vain, inutilement, sans réussira-ci-n'a-yǝʋforme compl. indét.jeu de cache-cache dans l'eau (enfants)yǝʋ sɛ mǝ laʋforme compl. indét.vtpermettrentǝ yǝʋ na ...forme compl. indét.à cause deyǝkǝ ta |r{-verbe-}forme compl. indét.au lieu de (verbe)Mǝ yǝkǝ tacɔ nɩ mǝ kan ya?Au lieu de rester vais-je venir?Mǝ yǝkǝ ta wal Lema sɛ mǝ tʋ mǝ nɔ taa nɩ, mǝ cɔ ce mǝ laʋ wɔ?Au lieu d'aller à Lomé manger dans ma bouche et je reste ici faire quoi?yǝʋ wɔsǝforme compl. indét.à contrecoeurMǝ yǝʋ mǝ wɔsǝ-ɩ.Je l'ai demandé à contrecoeur.