àtǝ̀rtɨ́pı́rvar.indét.atǝrtɨpicfàcàsààcǝ́célʋ̂àfɨ́tɨ́ñɩ̀rʋ̌àñǝ́nfɛ̂ʋàtǝ̀rɔ̀cáhárʋ̂càkǝ́ŋkpáɖǝ̂háarʋ́kàŋkàmɔ̌3kpètɛ̀tǝ̂mǝ́ntɩ́ɖǝ́nàtɛ̂sáwásǝ̂var.indét. desɛ́wásǝ̂wáhɛ́ltǝ̂wɔ́tǝ́kpı́súwɛ́tɛ́nɖǝ̂nrǝ, yapetite feuille de baobabYalaa kɔn wa tatʋ selǝn ka wontǝ na, atǝrtɨpi kǝna wa tutu wa hilu.Lorsque les femmes n'ont plus d'aliments gluants, ce sont les feuilles qui poussent sur le tronc du baobab qu'elles préparent.