sǝ́lǝ̂mcfàlɛ́lʋ́àlʋ̀á lêmàlʋ̀á lêmàlʋ́kǝ̂rvar.indét. deàlʋ̀kʋ̀lʋ́kǝ̂ràlʋ́kǝ̂r 2àpɩ̀kà sǝ̀lǝ̂màrǝ̀ŋkʋ̀àrǝ̀ŋkʋ̀àtɛ́ɖâàtɛ́ɖâàwúlâàwúlâàyéŋkáàyéŋkácàsǝ̀cúkútúcúkútúhánɖǝ̂hánɖǝ̂hàrʋ̌hàtǝ̌rhàtǝ̌rhı́kɨ́kɔ́ɔrʋ́kɔ́ɔrʋ́kpàmɖǝ̂kpàmɖǝ̂kpánʋ́kpánʋ́kpǝ̌rkpı̀sɨ̀lɛ̀llɛ̂llɛ́lǝ̂mlɛ́lǝ̂mlɛ̀lɛ̂2lɛ̀lɛ̂2lı̀lɨ̀llɨ̀lsɨ̀mǝ́ɖǝ̂2pǝ̀pɩ̀mpǝ̀pɩ̀msǝ̀lhɛ̌sǝ̀lkʋ̌rsǝ́lmɔ́sǝ̀lpǝ̀msǝ̀lwɛ̀tǝ̌rsɨ̀mtápɩ́mtapim sǝlǝmforme compl. indét. desǝ́lǝ̂mtɛ̀sǝ̌wòŋkǝ̀wúlwúlwùrmɨ̂rwùrmɨ̂rnbière de milahata sǝlǝmforme compl. indét.bière dont le mil germé est pilé dans le mortier (pas moulu au moulin)Na taya t'ɔna a ñe ahata sǝlǝm.C'est dans les fermes qu'on boit la bière pilée. \sealepǝ sǝlǝm honɖɔ2forme compl. indét.janvier (mois de don de boissons)anama sǝlǝmforme compl. indét.bière mouléeapaal sǝlǝmforme compl. indét.bière très forte de milapɩka sǝlǝmforme compl. indét.var.indét.apɩʋn sǝlǝmbière fermentéeHaɖa ñe apɩka sǝlǝm ka n'ʋ lakǝ wa nantǝ t'ɔ hʋlǝm wa harʋ tɛmpǝ.La bière fermentée stimule les cultivateurs à travailler beaucoup.hartǝ sǝlǝmforme compl. indét.bière de charitélɨntɨ sǝlǝmforme compl. indét.boire beaucoup de bièremɩsǝ sǝlǝm hɛsǝ tɛɛforme compl. indét.continuer à boire (lit. reste bière pots sous)sǝlǝm harʋforme compl. indét.culture pour la bièresǝlǝmñǝntǝforme compl. indét.bagarresǝlǝm pǝpɩmforme compl. indét.bière forte esp.sǝlǝm wulforme compl. indét.être fermentésǝlǝm yǝrforme compl. indét.ivrogneHotǝr pǝ nɩɩ sǝlǝm yǝr.Le soûlard ne se fatigue pas de tomber.tapim sǝlǝmforme compl. indét.cfàpɩ̀kà sǝ̀lǝ̂msǝ́lǝ̂mwùrmɨ̂rbière sucrée, pas fortewɛɖǝ sǝlǝm ka caasǝna k'atɛforme compl. indét.apaiser, offrir, pacifier les ancêtresyasǝ sǝlǝm1forme compl. indét.dégriser