àfɨ́tɨ́ñɩ̀rʋ̌var.indét.àfɨ̀ñɩ̀rʋ̌afɨtɨñɩtǝkʋ̀ǎncfàcàsààcǝ́célʋ̂àñǝ́nfɛ̂ʋàtǝ̀rɔ̀àtǝ̀rtɨ́pı́rcáhárʋ̂càkǝ́ŋkpáɖǝ̂háarʋ́kàŋkàmɔ̌3kòsɨ̂kpètɛ̀tǝ̂mǝ́ntɩ́ɖǝ́nàtɛ̂sáwásǝ̂var.indét. desɛ́wásǝ̂wáhɛ́ltǝ̂wɔ́tǝ́kpı́súwɛ́tɛ́nɖǝ̂nkʋ, tǝherbe touffue esp. que les animaux domestiques ne mangent pasMǝla kɔn ya kpɔlʋ wontǝ na, a walʋn wǝnn k'afɨtɨñɩtǝ t'ɔna a tɔŋ-ñɩ, ñɩ tʋkʋ.Au moment où le mil grandit, on amène les chèvres près des herbes touffues pour qu'elles broutent.