pàasǝ̌cfci nampe2forme compl. indét. denàmpěkɨ́ɖɨ́kɨ́ɖɨ́kɨ́ɖɨ́nkpǝ̌rkpǝ̌rmùlmùlñǝlforme compl. indét. deñǝ̀lpǝ̀tǝ̌rtàsǝ̌tàsǝ̌tǝl yǝr rɛɛforme compl. indét. detǝ́ltémtèm2tɛ̀sǝ̌yèɖǝ̌yǝ̀ʋvt B11commencerƖ paasǝ tʋtǝ tʋʋ n nɔɔn ɩ wisɨ takǝ tala.Il a commencé à manger lorsque ses enfants n'étaient pas encore arrivés.2reprendreƖ paasʋ tǝntɛntǝ ntǝ.Il reprend cette parole.paasǝnforme compl. indét.commencer avecpaasǝ tǝn1forme compl. indét.courir