2var.indét.kémsǝ́3cfcǝ́msǝ́cókʋ́cónhòŋkǝ̌kémsǝ́4nɩ̀ʋindicatif présentcókʋ́vi H3écouterSɨkul yo ŋka pǝ cokʋ na, ka tan lɛn.L'élève qui n'écoute pas n'est pas intelligent.co tǝ sǝnsǝmǝnforme compl. indét.sentir l'odeurco yǝr rɛɛforme compl. indét.attendre, espérer