wùrsɨ̀var.indét.yɨsǝr1cfɖɔ̀nɖǝ̀kpén(kpé)hɔ̀tǝ̌rhɔ̀tǝ̌rhɩ̀nɖǝ̀hɩ̀sǝ̌kpǝ̀sǝ̀màʋsàŋkǝ̌sɔ̀rsɛ́táantékǝ́nwùŋkɨ̀lwùtɨ̀yàalyɨsǝr2vt B11noircir, salirƖ wursɨ yo k'asɨma.Il a sali l'enfant.2dépouiller quelqu'un du pouvoir de la seconde vueWa wan-ɩ kɔlmǝrci tɛ s'a wursɨ-ɩ.On l'a amené chez le charletan pour détruire sa seconde vue.