ɖǝ̀kpátǝ́(kpátǝ́)cfɖǝ̀kpélélé(lé)2wùridéotrès noir, sombreNampu taa wɛ tawunɖɨ rǝkpatǝkpatǝ.La chambre est très noire.