àcǝ́hónɖǝ̌var.indét.àkʋ̀ɖǝ̌1cfàkùtı̌ràkʋ̀ɖǝ̌2npetit tasA kɔn afe ka wontǝ na, a rɩ acǝhuma.Quand on coupe le fonio, on fait de petits tas.