àŋkárá màân2cfàkǝ́rá màânnriz d'Accra, court grain