wòŋkǝ̀cffʋ̀ʋrvar.indét. dehʋ̀ʋrhı́kɨ́hʋ̀ʋrkɔ̀mɨ̀sɨ̀sǝ́lǝ̂msɨ̀mwúlvi B1rirewoŋkʋ rǝmǝsǝmǝsǝforme compl. indét.contentwoŋkǝ yǝrforme compl. indét.vtse moquer de quelqu'un