ɖǝ̀mǝ́sǝ́mǝ́sǝ́var.indét.ɖɨ̀mɨ́sɨ́mɨ́sɨ́wǝŋkʋn1cfcɔ̀idéo1sourire clairement, jolimentƖ woŋkʋ rǝmǝsǝmǝsǝ.Il rit joliment.2bien tressé, joli, beautéƖ hɔʋ ɩ ñun ɖǝmǝsǝmǝsǝ.Elle est bien coiffée.