ɖántǝ́cfcéntǝ́fɛ̀hùlhùsɨ̀hùsɨ̀kʋʋsǝvar.indét. dekpèsǝ̀sɨ̀lwɔ̀mdérivatif adverbialàràantʋ̂vt H1couvrirMǝ rantʋ yo rɛɛ.Je couvre l'enfant.Tun wontǝ rantʋ mɩsǝ rɛɛ.Les nuages couvrent le soleil.ɖantǝ tǝntɛntǝ rɛɛforme compl. indét.cacher la véritéɖantǝ wʋ rɛɛforme compl. indét.boucher un trou