sǝ́ncfkɨ̀sɨ̀ñàmñɔ̀msǝnɖǝvar.indét. desɩ́nsǝnɖǝvar.indét. desɩ́nsʋ́n1wàaindicatif présentsʋ́n2vt H1naiderƖ pǝ tasʋ mǝ sǝnʋ.Il ne m'aide plus.