àlàkǝ̌rvar.indét.làkǝ̌r1cfàlàkà kpɛ̀tǝ̌ràlàkǝ̀tɩ̂làkǝ̌r3nɖǝ, yacriquetWisɨ kpaŋkǝlʋ lakʋ n'alaka kǝna.Les enfants apprennent à faire la chasse avec les criquets.alaka kpɛtǝrforme compl. indét.mâle du criquet