pɔ́var.indét.pɔʋncfkɔ̀lmǝ̌rkpàsǝ̌kpàsǝ̌páyàyʋ́kǝ́vt H3consulter le fétiche kɔlmǝrKɔlmǝrci wɛ n'ɩ pɔkʋ yǝra, sǝnɖǝ n'ɩ kpǝr n na-ɩ.Le féticheur est en train de consulter son fétiche, attend qu'il finisse pour que tu le rencontres.