kòpǝ̀tǝ̌cfkɨ̀sɨ̀kùmsɨ̀kùmsɨ̀pòrtɨ̀sɨ̀tɨ̀sɨ̀vt B1secouer la têteA wʋtʋn-ɩ n'ɩ kopǝtʋ ñun.Quand on lui parle, il secoue la tête.