ɖǝ̀pǝ́ɖǝ́var.indét.ɖǝpǝtǝpǝtǝcfàcàhûsı̀ridéo1bien rempliWɔrasǝ sir ɩ huru rǝpǝɖǝ ʋ kɔ ɩ taa.Il est content, parce qu'il a de l'argent plein les poches.Mǝsʋ wɛ rǝpǝɖǝ ka sɛm ayʋkʋ rɛɛ.Le brouillard a bien rempli le ciel aujourd'hui.2gros en parlant d'un enfant