cɛ̀lsǝ̌cfcàlsǝ̀hɛ́mkɔ̀rʋ̌lɔ̀sǝ̌lɔ̀sǝ̌mɩ̀sǝ̀nàmpǔwâarvt B1changer la place de quelque chose, déplacerƖ cɛlsǝ salʋ k'awɔr.Il a mis le balai dans une autre place.