hàɖǝ̀wʋ̀lʋ̌var.indét.ɖǝkpar2cfɖǝ̀kpàr3nkʋ, ñɩtemps de cultivation, travail aux champs tôt le matin, de 7 h à 10 hMǝ raal Catʋ kʋrʋn-na haɖǝwʋlʋ t'ɔ wontǝ na, ɩ tʋkʋ mǝtǝ fɛ n'ɩ walʋ harʋʋ.Quand mon grand frère Cato se lève les matins vers 7 h, il mange la pâte et il va cultiver.