(Français) Parcourir

Sorry, this entry is only available in French.

(Français) Parcourir Latege- Français

a
b
d
e
f
i
k
l
m
n
ñ
o
p
s
t
v
w
y

n


nǎanà [na:na] pl: anaana n 1/2 maman (en appellatif)
ndàalà [nda:la] pl: andaala n 1/2 petit-enfant syn: otélígí .
ndágá [ndaɡa] pl: andaga n 9/6 problème
ndàmbì [ndambi] pl: andambi n 9/6 fruit sauvage src: ondàmbì ; syn: kabùrì . nom sci: Landolphia lanceolata
ndé [nde] pn pers 3 sg il, elle, lui; le, la, ça
ndémbé [ndɛmbɛ] pl: andembe n 9/6 instrument attaché au dos et qu'on secoue
ndìgì [ndɪɡi] pl: andigi n 1/2 ami
ndìlí [ndɪli] pl: andili (var. dia. ndìrí; var. lbr. ondìlí) n 1/2 gardien d'enfants
ndìlì [ndɪli] pl: andili (var. lbr. ndìrì) n 9/6 moustache, barbe
ndìmbà [ndɪiba] pl: andimba (var. lbr. ndumba) n 9/6 chocolat indigène src: ondimba .
ndimbi n 9/6 clochettes attachées aux chiens pendant la chasse (pour les identifier)
ndìmi [ndimi] pl: andimi n 9/6 relation
ndìrì [ndiri] var. lbr. de ndìlì
ndòbí [ndobi] pl: andobi n 9/6 pêche à la ligne la nuit
ndógó [ndɔɡɔ] pl: andogo n 1/2 oncle
ndògò [ndɔɡɔ] pl: andogo n 9/6 veillée mortuaire
ndòí [ndoi] pl: andoi n 9/6 conseil
ndombo [ndɔmbɔ] pl: andombo n 1/2 mouton loc. ass ontsàarì wà ndòmbò sacrificateur
ndú [ndu] pl: andu (var. lbr. landú) n 9/6 piment src: ondu .
ndumba var. lbr. de ndìmbà
ndúmbá [ndumba] pl: andumba n 1/2 prostitué
ndúmù [ndumu] pl: andumu n 1/2 frère loc. ass ndumu wa ngu oncle maternelle, loc. ass ndumu wa taara oncle paternelle
ndzâ [ndʒa] pl: andza n 1/2 buffle
ndzàamí [ndʒa:mi] pl: andzaami n 1/2 dieu
ndzàlà [ndʒala] pl: andzala n 9/6 1faim 2desir