Search results for "आई"

आई [ai] (var. of GH: ) वि.बो. के what (interrogative pronoun) (sem. domains: 9.1.4 - सामान्‍य विशेषणहरू.)

शा ङीमा [ᶫsa ᶫŋima] ना. आईतबार Sunday

ङोम्‍जु तो़न्‍गीन [ᶫŋom‍dzu ᴴtøn‍gin] क्रि.प. धाक देखाउनु show off ex.खोला आई फोन हो़क ॱनेरी ङोम्‍जु तो़न्‍दाले। उ सँग आई फोन छ भनेर धाक देखाएको नि। (sem. domains: 4.3.2.4 - देखाउनु.)