Search results for "आउ"

ॱयावा हुङगीन [ᴴjawa ᶫhuŋgin] (past: ॱयावा होजुङ) क्रि.प. हाइ आउनु yawn (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)

आउ [au] वि.बो. अपसोच Oh! (expression of regret) (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)

केबा हुङगीन [ᴴkeba ᶫhuŋgin] (past: क्‍येबा होजुङ) क्रि.प. महिनावारी आउनु menstruate (sem. domains: 2.1.8.4 - महिलाका अङ्गहरू.)

क्षु ग्‍येगीन [ᴴtsʲʰu ᶫg‍ʲegin] क्रि.प. खोलाको पानी बढ्नु, बाढी आउनु flood, rise in water level (sem. domains: 1.3.1.3 - नदी, 1.3.2.5 - शान्त, उछ्रिङ्खल.)

ठाक हुङगीन [ᴴʈʰak ᶫhuŋgin] (past: ठाक होजुङ) क्रि.प. रगत आउनु bleed (sem. domains: 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत.)

ढेङगीन [ᶫʈeŋgin] (3sg pres: ढेम्‍पालाक) (past: ढेन्‍जुङ) क्रि. सम्झना आउनु, याद आउनु remember, recall ex.याबुरु धेक्‍ना यु ढेन्‍दी हुङी। काठमाडौंमा बस्‍दा गाउँको सम्‍झना आउँछ। Cross Ref. ढेन्‍दा जेगीन (sem. domains: 2.3.2 - सुन्‍नु, 3.2.6 - सम्‍झनु.)

ढेम्‍बा सो़गीन [ᶫʈem‍ba ᴴsøgin] क्रि.प. याद आउनु remember (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)

नाबा [ᶫnaba] (var. of GH: नाम्‍बा) ना. आउने साल next year (sem. domains: 8.4.1.6 - वर्ष.)

बालाप ग्‍याप्‍कीन [ᶫbalap ᶫgʲap‍kin] (imp: बालाक ग्‍योप) क्रि.प. छाल आउनु form tide (sem. domains: 1.3.2.6 - ज्‍वारभाटा.)

बुरू थो़न्‍गीन [ᶫburu ᴴtʰøn‍gin] क्रि.प. खटिरा आउनु have a blister (sem. domains: 2.5.2.2 - छालाको रोग.)

लो़न हुङगीन [ᶫløn ᶫhuŋgin] (past: लो़न होजुङ) क्रि.प. खबर आउनु receive message (sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)

श्‍येन्‍लोक ग्‍याप्‍कीन [ᶫʃen‍lok ᶫgʲap‍kin] क्रि.प. वाक आउनु vomit (sem. domains: 2.1.8.2 - पेट.)

सुङगु हुङगीन [ᴴsuŋgu ᶫhuŋgin] (past: सुङगु होजुङ) क्रि.प. भुइँचालो आउनु hit by an earthquake (sem. domains: 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)

हुङगीन [ᶫhuŋgin] (var. of SH: होवा) (3sg pres: होवालाक) (past: होजुङ) (imp: स्‍योक) क्रि. आउनु come (sem. domains: 7.2.3.2.1 - आउनु.)

हुङजा [ᶫhuŋdza] ना. आउने ठाउँ source (sem. domains: 9.5.1.6.1 - (गतिको) स्रोत.)

ॱनाटाक [ᴴnaʈak] ना. नाकबाट आउने रगत blood from the nose (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)

आङदु दी़गीन [aŋdu dygin] वि. आफ्नो पकडमा आउनु take under control (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.)

आम्‍लोक ग्‍याप्‍कीन [am‍lok ᶫgʲap‍kin] क्रि.प. वाक् वाक् आउनु vomit ex.मोटाला श्‍योन्‍दी आम्‍लोक ग्‍याप्‍जुङ। गाडीमा चाडेर वाक आयो। (sem. domains: 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको.)

उप्‍चा थुप्‍कीन [up‍tsa ᴴtʰup‍kin] (var. of CN: उप्‍चु थुप्‍कीन) क्रि.प. स्वाँ स्वाँ आउनु breathe heavily (sem. domains: 2.2.1 - सास.)

कोप्‍याक श्‍यी़गीन [ᴴkop‍jak ᶫʃygin] क्रि.प. छाला उक्‍केर आउनु peel (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

क्षुक्‍कु [ᴴtsʲʰuk‍ku] (var. of CN: क्षुप्‍कु) ना. 1मोही पकाएर डल्लो निस्केर आउँदा त्यो डल्लो निचोर्दा निस्किने पानी liquid made from curd (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.) 2प्राकृतिक तातो पानी natural hotspring (sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण, 1.3.1.4 - मूल, कुवा.) 3तातो पानी hot water (sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण.)

क्षुथीङी [ᴴtsʲʰutʰiŋi] अ.मू. पसिना आउनु sweat ex.भाङ तारी होरी ॱमेन्‍नाक क्षुथीङी लाजुङ। दौडेर आएको पसिनाले निथ्रुक्‍क भयो। (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

खाजा घोङबु [ᴴkʰadza ᶫkoŋbu] ना. एक प्रकारको मुखबाट फिँज आउने र खुट्टा दुख्ने सरुवा पशु रोग animal disease (sem. domains: 6.3.8.1 - पशु रोगहरू.)

खेम्‍बा [ᴴkʰem‍ba] (var. of CN: उजा) ना. 1अनुहारमा आउने चाया dandruff (sem. domains: 2.1.4 - छाला.) 2एक प्रकारको घाँस type of grass (sem. domains: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा.)

ङया ग्‍युक्‍कीन [ᶫnᶨa ᶫgʲuk‍kin] क्रि.प. पिँडालु अगाडि आउनु muscle cramp (sem. domains: 2.5.2 - रोग.)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >