Search results for "आङजा थोप्‍कीन"

आङजा थोप्‍कीन [aŋdza ᴴtʰop‍kin] क्रि.प. अधिकार पाउनु get power or authority (sem. domains: 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु.)