Search results for "ईन्‍जी केक"

ईन्‍जी केक [in‍dzi ᴴkek] ना. अङ्ग्रेजी भाषा English language (sem. domains: 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू.)