Search results for "ईन्‍जी"

ईन्‍जी [in‍dzi] ना. 1अङ्ग्रेजी English (sem. domains: 3.5.3 - भाषा.) 2इन्च inch, one-twelfth of a foot (sem. domains: 8.2.2 - लामो.)

ईन्‍जी केक [in‍dzi ᴴkek] ना. अङ्ग्रेजी भाषा English language (sem. domains: 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू.)